• آوریل 25, 2020
  • HAMED
  • 0

آرتروز، فیزیوتراپی آرتروز، PHYSICAL THERAPY IN ARTHROSIS, KINESITHERAPIE POUR L’ARTHROSE

فیزیوتراپی خوب در تهرانپارس

آرتروز یک بیماری و عارضه تخریبی مفاصل بخصوص غضروف ها میباشد که در اثر فعالیت های سنگین و یا وضعیت های نادرست مفاصل فرد در شرایط گوناگون ایجاد میشود. این عارضه میتواند بعد از سن بلوغ تا پایان عمر اتفاق بیفتد. برای جلوگیری از این عارضه تغذیه مناسب بهمراه ورزش و نور آفتاب و آب درمانی و اجتناب از وضعیت ها و حرکات نامناسب بهمراه فیزیوتراپی میتواند مناسب باشد.

در فیزیوتراپی ،فیزیوتراپیست با استفاده از تنس و فارادیک و گرما و اولتراسوند و ماساژ و کشش و تمرینات تقویتی عضلات چهارسر رانی و اصلاح الگوهای حرکتی در زانو و درمان تخصصی دستی به معالجه این بیماران میپردازد.

1234567891234567891234567891234567891234567891234567891234567890000