• آوریل 27, 2020
  • HAMED
  • 0

فیزیوتراپی آرنج تنیس البو گلف البو

فیزیوتراپی خوب در تهرانپارس

ناحیه آرنج میتواند دچار التهاب تاندون و یا دررفتگی محدود و یا شکستگی شود. فیزیوتراپی میتواند التهاب و درد را کاهش داده و چسبندگی ها و کوتاهیهای بعد شکستگی و یا گچ گیری و جراحی را از بین ببرد . التهاب تاندونی میتواند در حاشیه داخلی آرنج یا حاشیه خارجی آن رخ دهد که گلف البو یا تنیس البو نامیده میشود.

درد آرنج شکستگی آرنج

1234567891234567891234567891234567891234567891234567891234567890000