• می 20, 2020
  • HAMED
  • 0

فیزیوتراپی تنفسی چیست؟

What’s respiratory physical therapy?

Qu’est que le kinesitherapie respiratoire?

فیزیوتراپی تنفسی به مجموعه درمان هایی گفته می شود که فیزیوتراپیست با استفاده از دست و دستگاه های کمک تنفسی و ویبراتور و ساکشن و.. جهت درمان بیماری های ریوی و ناتوانی های ریوی تنفسی انجام می‌دهد

فیزیوتراپی بعد از ارجاع بیمار از طرف متخصص با ارزیابی وضعیت تنفسی بیمار و دیدن تصاویر رادیولوژی و سوابق بیمار و همینطور ظرفیت حیاتی تنفسی بیمار و نواحی درگیری ریوی، تکنیک های مورد نظر را انتخاب کرده و به بازتوانی تنفسی و رفع انسدادهای ریوی و راههای هوازی می‌پردازد.