• می 24, 2020
  • HAMED
  • 0

فیزیوتراپی در آسیب انگشتان پا

PHYSICAL THERAPY IN TOES INJURIES

KINESITHERAPIE POUR LES BLESSURES DES ORTEILS

آسیب های انگشتان پا یکی از شایعترین آسیب های اندامها در زندگی روزمره هست که در برخورد با اشیا یا ضربه و تصادف یا بصورت پیچ خوردگی و یا در فعالیت های ورزشی ایجاد میشود.

آسیب میتواند بصورت آسیب بافت نرم مثل تاندون ها و لیگامان ها و کپسول و بافت سینوویال اتفاق بیفتد یا بصورت شکستگی باز یا بسته و مو برداشتگی.

ابتدا بعد آسیب ناحیه متورم و گرم و دردناک میشود که میتوان از کمپرس یخ بمدت ده تا پانزده دقیقه بر روی ضایعه بشرطی که زخم باز نداشته باشد استفاده کرد.

در صورت شکستگی باز، بیمار نیاز به جراحی ارتوپدی و جااندازی و یا احیانا استفاده از فیکساتور داخلی پیدا میکند.

در موارد در رفتگی و یا چرخش بند انگشت نیاز به جااندازی هست که پزشک با تزریق ماده بی حسی انجام میدهد.

در موارد شکستگی محدودو بدون جابجایی و یا آسیب صرفا بافت نرم و بعد جااندازی ،انگشت مود نظر آتل بندی میشود یا به انگشت مقابل ثابت میشود بمدت دوهفته تا ورم بخوابد.

فرد باید پا را افقی و بالاتر از سطح قلب نگهدارد تا ورم کاهش یابد.

داروهایی از قبیل شیاف دیکلوفناک و ملوکسیکام و استامینوفن و ناپروکسن برای کاهش درد با تجویز پزشک میتوانند موثر باشند.

بعد از درمان های اولیه و باز کردن از آتل بیمار به احتمال زیاد دچار محدودیت حرکتی و ضعف و خشکی خواهد بود که فیزیوتراپیست با تجربه با کمک ماساژ مخصوص و موبیلیزلسیون و لیزر و اولتراسوند و الکتروتراپی به رفع این عوارض میپردازد.