فیزیوتراپی پا تهرانپارس فیزیوتراپی ساق تهرانپارس

فیزیوتراپی پا تهرانپارس فیزیوتراپی ساق تهرانپارس shint splint physical therapy سندرم استرس تيبيال متوسط: گزينه هاي درماني محافظه کارانه R. Michael Michael Galbraith نويسنده مسئول و Mark E. Lavallee چکیده سندرم استرس تیبیال میانی MTSS که معمولاً به عنوان “شاخه های شانه ای” شناخته می شود . یک آسیب مکرر در اندام تحتانی و یکی […]