فیزیوتراپی در آب که آب درمانی نامیده می شود به بیمار اجازه می اهد با توجه به توصیه فیزیوتراپیست در آب ورزش کنند . روش‌ها و درجه حرارت‌های متفاوتی را می‌توان برای اهداف مختلف استفاده کرد. آب درمانی شامل استفاده از بخارو یخ و نیز آب گرم، ولرم یا سرد […]