• آوریل 26, 2020
  • HAMED
  • 0

فیزیوتراپی پاپرانتزی

فیزیوتراپی خوب در تهرانپارس

در بعضی افراد در دوره کودکی وبلوغ و بعد از آن زانو بصورت پرانتزی در می آید و کشکک ها بسمت بیرون و ارتفاع قوس کف پا افزایش می یابد . البته تا حدود بیست درجه انحراف میتواند نرمال و بدون علامت تلقی گردد ولی همه اینها بستگی به شکایت بیمار در راه رفتن و مشکلات وی دارد.

راه درمان میتواند متفاوت باشد از قبیل تجویز لوازم کمکی مثل بریس زانو و کفی و کفش مناسب و در موارد شدید جراحی اصلاحی میتواند انجام گیرد.

در موارد غیر شدید علاوه بر لوازم کمکی فیزیوتراپی با کمک روش های دستی و دستگاه و ورزش درمانی میتواند به اصلاح و کاهش درد فرد کمک کند.

key words : ورزش درمانی ورزش اصلاحی فیزیوتراپی اصلاحی زانو درد انحراف زانو ورزش زانو

1234567891234567891234567891234567891234567891234567891234567890000