LUMBAR PAIN LOW BACK PAIN

CYRIAX

MAITLAND

MCKENZIE

SHIRLEY SAHRMANN

فیزیوتراپی کمر تهرانپارس

1-کمردرد بزرگترین عارضه اسکلتی

کمردرد را شاید بتوان گفت بزرگترین و مهمترین عارضه اسکلتی عضلانی انسان امروز است.

فیزیوتراپیستها اولین خط درمان این نقص دنیای امروز هستند.

کمر شامل یک آناتومی داخلی است که محدوده خود کمر را شامل میشود .

در مقابل عواملی که در خارج از محدوده کمر قرار دارند که میتوانند کمر را تحت تاثیر قرار دهند.

تحقیقات دانشمندان و محققین علوم مختلف در حوزه سلامت ، تقسیم بندیهای مختلفی برای کمردرد تعریف کرده اند . هر کدام از ظن و نگاه خود به این مقوله پرداخته اند . ازین انواع میتوان کمردرد مکانیکی، کمردرد پاتولوژیکی، کمردرد روحی روانی، کمردرد وضعیتی یا پوسچرال یا پوزیشنال، کمردرد ناشی از دیسفانکشن یا بدی عملکرد مفاصل کمر و مفاصل آپوفیزیال یا همان فستها و یا عضلات و بافت نرم ، کمردرد ناشی از درنجمنت یا همان دیسکوپاتی و بیرون زدگی دیسکها ، کمردرد کینزیوپاتولوژیک ، کمردرد پاتوکینزیولوژِیک و……

از دانشمندان و محققین مختلفی که در این زمینه کار کرده اند میتوان از مکنزی،سیریاکس، شرلی سهرمن ،میتلند،چیتو،باتلر،ویلیامز،فرناندز، استیل،پالمر و….نامبرد .

فیزیوتراپی کمر سمت تهرانپارس

همه این افراد با متدها و روشهای مختلف و یا تقریبا با یک مبنا به بررسی کمردرد و معاینه و درمان آن پرداخته اند.

2-سیریاکس

بطور مثال سیریاکس بیشتر به عوارض بافت نرم میپرداخت . او در معایناتش عنوان میکرد که اگر درد در active range of motion و passive range of motion tests در یک جهت برانگیخته شوند باید به عوامل عوامل غیر انقباضی inert مثل لیگامان و کپسول و غضروف شک کرد .اگر درد در جهت مخالف در این تستها برانگیخته گردد باید به دیسفانکشن بافتهای انقباضی شک کرد.

3-مکنزی

در متد مکنزی MDT: MECHANICAL DIAGNOSIS AND THERAPY تاکید بیشتر بر روی قدرت دهی و خوددرمانی بیمار است که با یکسری تمرینات انجام میگردد . تاکید وی صرفا بر عوامل آناتومیک پایه نیست بلکه بر زیر مجموعه های آنان است. در مورد کمردرد تاکید وی بر مرکزی کردن درد است (CENTRALIZATION) .

متد مکنزی دارای چهار مرحله ارزیابی(assesment)، طبقه بندی (Classification)،درمان(Treatment)، پیشگیری(Prevention) میباشد.

درمان در متد مکنزی شامل تکرار یکسری حرکات و یا حفظ یکسری از پوزیشنها هست . آنها میتوانند باعث کاهش علائم گردند یا علائم را مرکزی کنند. حتی کاملا محو کنند.

کمردردها در این متد به چهارنوع

1- سندروم درنجمنت ( Derangement Syndrome)

2-سندروم دیسفانکشن(Dysfunction Syndrome)

3-سندروم پوسچرال (Postural Syndrome)

4- و دیگر سندرومهای غیر مکانیکی از قبیل مشکلات مفاصل اطراف کمر و تروما و مشکلات جراحی و مشکلات ساختاری و دردهایی که از لحاظ مکانیکی بدون نتیجه و مقاوم به درمان هستند.

در متد مکنزی سعی شده تمام انواع عوامل درد زا و علامت دار طبقه بندی گردند .

ولی وی صرفا یکسری متد و تمرین و پوزیشن را برای درمان ارائه کرد که گرچه بسیار موثر هستند ولی تمام انواع عوامل دردزا و علامت دار را پوشش نمی دهد.

4-میتلند

در متد میتلند تاکید بیشتر بر دستکاری و متحرک سازی غیر فعال(Passive) یا اصطلاحا موبیلیزاسیون(Mobilization) و مانیپولاسیون(Manipulation) مفاصل اصلی و آپوفیزیال و مفاصل سینوویال است.

5-سهرمن

در متد شرلی سهرمن وی بدنبال ارزیابی نقصهای حرکتی(Movement Impairment Syndrome) در افراد برای رفع آنها جهت از بین بردن علائم است.

تئوری وی بر اساس این موضوع هست که اظهار میدارد حرکات ممتد و یا قرار گرفتن در پوزیشنهای خاص در طولانی مدت باعث کاهش کیفیت و دقت حرکات در مفاصل میشود. که باعث میشود تعادل بین قدرت و طول عضله بهم بریزد/الگوهای کاربری سیستم حرکتی و زمان بندی آنها دچار اختلال شوند/ از بین رفتن کاربری حرکات/ سفتی و خشکی.

البته برای این متد رفرنسها و مشاهدات و آزمایشات کمی در سطح علمی جهت مرکزی کردن درد و علائم و عوامل بیوسایکوسوشیال وجود دارد.

فیزیوتراپی سمت تهرانپارس

همانطور که در بالا توضیح داده شد نگرشها و متدهای گوناگونی از جنبه های مختلف در درمان کمردرد وجود دارند که هر کدام دارای مزایا و نقصهایی هستند .

حالا وظیفه فیزیوتراپیست بعنوان پیشقراول در خط اول درمان کمردرد چیست؟

فیزیوتراپیست نباید هیچوقت خود را متعصبانه وفادار به یک متد یا روش و نگرش و یا مدالیته قرار دهد. بلکه صرفا باید وفادار به ارزیابی و استدلال و برداشت خودش از هر بیمار باشد و سپس با رجوع به انواع نگرشها ، پروتکل درمانی اش را طراحی کند و درمان را انجام دهد .

نویسنده مقاله دکتر حامد کاظمی صفت

LOW BACK PAIN is a challenge for physiotherapists

Back pain is arguably the biggest and most important musculoskeletal 
complication of humans today.
Physiotherapists are the first line of treatment for this defect in the world today.
The lumbar spine contains an internal anatomy that includes the lumbar spine itself and factors that are outside the lumbar spine.They can affect the lumbar spine.
Research by scientists and researchers in the field of health , have defined different divisions for low back pain.
 Each of which has its own suspicion and view on this category
 such as mechanical low back pain, pathological low back pain, mental low back pain, postural or postural back pain or Positional, low back pain due to dysfunction or poor function of the lumbar joints and apophysial joints or the same facets or muscles and soft tissue, low back pain due to degeneration or discopathy and disc protrusion, kinesiopathological low back pain, pathokinesiological low back pain ..

The various scientists and researchers who have worked in this field. include Mckenzie, Cyriax, Shirley Sahrmann, Maitland, Chaitow, Buttler, Williams ,Fernandez, Steel, Palmer, and others.


All of these people have studied, examined and treated for low back pain with different methods and methods or almost on the same basis.
CYRIAX

Cyriax, for example, was more concerned with soft tissue complications. arguing that if pain was aroused in the active range of motion and passive range of motion tests in one direction, inert non-contractile agents such as ligaments, capsules, and cartilage should be suspected. If pain is aroused in the opposite direction in these tests, contractile tissue dysfunction should be suspected.
In the Mckenzie method MDT: MECHANICAL DIAGNOSIS AND THERAPY, more emphasis is placed on empowerment and self-healing of the patient, which is done with a series of exercises.
 and his emphasis is not only on basic anatomical factors but also on their subsets. In the case of low back pain, his emphasis is on CENTRALIZATION.
The Mckenzie method has four stages: assessment, classification, treatment, and prevention.
Low back pain in this method is divided into four types:
 1- Derangement Syndrome 
2- Dysfunction Syndrome
 3- Postural Syndrome 
4- and other non-mechanical syndromes such as problems around the waist and trauma and surgical problems and problems of Structures and pains that are mechanical inconclusive and non-responsive 
In Mckenzie's method, he tried to classify all types of painful and symptomatic factors. but he only provided a set of methods, exercises and positions for treatment, which, although very effective, do not cover all types of painful and symptomatic factors.
In the Maitland method, more emphasis is placed on passive manipulation and mobilization, or so-called mobilization and manipulation of the main and apophysical joints and synovial joints.
In Shirley Sahrmann's method, she seeks to assess Movement Impairment Syndrome in people to correct them to eliminate the symptoms.
 her theory is based on the fact that continuous movements or being in certain positions in the long run reduces the quality and accuracy of movements in the joints. Which causes the balance between strength and muscle length to be disturbed / Movement system usage patterns and timing to be disturbed / Movement loss of use / Stiffness 

However, for this method, there are few references, observations and experiments at the scientific level to centralize pain and symptoms and biopsychosocial factors.
As explained above, there are different attitudes and methods from different aspects in the treatment of low back pain, each of which has advantages and disadvantages.
Now, what is the role of a physiotherapist as a pioneer in the first line of ?low back pain treatment
The physiotherapist should never be fanatically loyal to a method or methods or attitude or modality. Rather, he simply has to be faithful to his own assessment, reasoning, and perception of each patient, and then, with reference to a variety of attitudes, design his treatment protocol and perform the treatment.
Author of the article Dr. Hamed Kazemi


6 پاسخ

 1. سریال خون سرد تا این دو قسمت اول واقعا فوقالعاده بود ولی تا در ادامه باید دید،
  سریال یاغی هم من که یکی از طرف دار های پُر پَر و پا قرصشم👌.

 2. سریال خون سرد تا این دو قسمت اول واقعا فوقالعاده بود ولی تا در ادامه باید دید،
  سریال یاغی هم من که یکی از طرف دار های پُر پَر و پا قرصشم👌

  .

 3. Абузоустойчивый VPS
  Виртуальные серверы VPS/VDS: Путь к Успешному Бизнесу

  В мире современных технологий и онлайн-бизнеса важно иметь надежную инфраструктуру для развития проектов и обеспечения безопасности данных. В этой статье мы рассмотрим, почему виртуальные серверы VPS/VDS, предлагаемые по стартовой цене всего 13 рублей, являются ключом к успеху в современном бизнесе

 4. https://medium.com/@EzequielMo81389/vds-хостинг-с-гибкой-системой-оплаты-6c3d93cf2eba
  VPS SERVER
  Высокоскоростной доступ в Интернет: до 1000 Мбит/с
  Скорость подключения к Интернету — еще один важный фактор для успеха вашего проекта. Наши VPS/VDS-серверы, адаптированные как под Windows, так и под Linux, обеспечивают доступ в Интернет со скоростью до 1000 Мбит/с, что гарантирует быструю загрузку веб-страниц и высокую производительность онлайн-приложений на обеих операционных системах.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *